การวางแผนธุรกิจ

D63008: สานฝันชีวิตใหม่ให้ชุมชนด้วยแนวทางการทำธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

รายละเอียดของหลักสูตร:

ธุรกิจชุมชนเป็นกิจกรรมทางการผลิต กิจกรรมทางการขายผลผลิต การซื้อ-ขาย และการบริโภคของชุมชน ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามวิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการที่ชุมชนจะเข้มแข็งได้นั้น จะต้องมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการช่วยกันพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

- ความหมายของธุรกิจชุมชน

- ปัจจัยการจัดตั้งธุรกิจชุมชน

- ประเภทของธุรกิจชุมชน

ห้องเรียน:


เปิด

สานฝันชีวิตใหม่ให้ชุมชนด้วยแนวทางการทำธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

ระยะเวลา:
-
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด