การวางแผนธุรกิจ

D63006: ปัญหายอดฮิตของผู้ประกอบการรายย่อย

รายละเอียดของหลักสูตร:

ธุรกิจ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย มีการแข่งขันในภาคธุรกิจที่สูง และทำให้หลายธุรกิจที่ประสบปัญหาจนไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ เพื่อเป็นการไม่ให้เกิดปัญหา ผู้ประกอบการควรเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ในการประกอบธุรกิจ SMEs พร้อมวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นแนวทางแก้ไขได้ชัดเจนขึ้น หลักสูตรนี้ ได้รวบรวมปัญหายอดฮิตของผู้ประกอบการรายย่อย 6 ข้อ ดังนี้

  1. ประสบปัญหาขาดเงินทุน
  2. ประสบปัญหาคนไม่รู้จักแบรนด์
  3. ประสบปัญหาไม่เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการบริหาร
  4. ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน
  5. ประสบปัญหาขาดเทคโนโลยี
  6. ประสบปัญหาไม่มีความรู้ด้านบัญชี ภาษี และกฎหมาย

ห้องเรียน:


เปิด

ปัญหายอดฮิตของผู้ประกอบการรายย่อย

ระยะเวลา:
-
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด