การวางแผนธุรกิจ

D63005: การทำแผนธุรกิจเบื้องต้น

รายละเอียดของหลักสูตร:

การทำแผนธุรกิจไม่ใช่เพียงเพื่อการขอสินเชื่อเท่านั้น ผู้ประกอบการควรทำแผนธุรกิจตั้งแต่แรกเริ่ม เพราะสามารถนำแผนธุรกิจนี้มาใช้ประโยชน์ได้ภายในองค์กรได้

     - ความสำคัญของแผนธุรกิจ

     - องค์ประกอบของแผนธุรกิจ

ห้องเรียน:


เปิด

การทำแผนธุรกิจเบื้องต้น

ระยะเวลา:
-
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด