การลงทุน

E63008: วิธีซื้อกองทุนผ่าน MyMo MyFund

รายละเอียดของหลักสูตร:

"MyMo MyFund" คือแอปพลิเคชันที่ให้บริการธุรกรรมกองทุน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกทำธุรกรรม ซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนกองทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีกทั้งผู้ใช้บริการสามารถทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้คำแนะนำสัดส่วนการลงทุนเบื้องต้นด้วยตนเองผ่าน Mobile Baking (MyMo) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางมาทำธุรกรรมที่สาขา

ห้องเรียน:


เปิด

วิธีซื้อกองทุนผ่าน MyMo MyFund

ระยะเวลา:
5 พ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2570
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด