การวางแผนทางการเงิน

C63007: องค์กรการเงินชุมชนที่ดี ต้องพร้อมทั้ง 7 ด้าน

รายละเอียดของหลักสูตร:

การจัดตั้งองค์กรการเงินชุมชน เกิดขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและทำให้ประชาชนฐานรากสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสวัสดิการต่าง ๆ ได้ โดยองค์กรการเงินชุมชนนั้นจะต้องมีระบบในการบริหารจัดการกลุ่มองค์กร หรือกองทุนการเงินในหมู่บ้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกกองทุนและชุมชน ดังนั้น การจะเป็นองค์กรการเงินชุมชนที่ดีและมั่นคงได้นั้น จะต้องมีความพร้อมทั้ง 7 ด้าน

- สถานที่ปลอดภัย

- ระบบและเทคโนโลยี

- มีธุรกรรมหลากหลาย

- เปิดทำการสอดคล้องกับวิถีในชุมชน

- การจัดทำบัญชี

- มีกำไรสะสม

- มีสวัสดิการชุมชน

ห้องเรียน:


เปิด

องค์กรการเงินชุมชนที่ดี ต้องพร้อมทั้ง 7 ด้าน

ระยะเวลา:
-
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด