การวางแผนทางการเงิน

C63004: ความหมายและประเภทของรายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดของหลักสูตร:

การทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายเป็นการจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงิน หากมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเรียกว่าสภาพคล่องเป็นลบแสดงว่ามีโอกาสในการก่อหนี้สูงหรือการที่เรามีรายรับมากกว่ารายจ่ายเรียกว่าสภาพคล่องเป็นบวกแสดงว่ามีโอกาสในการก่อหนี้สินต่ำ ซึ่งเมื่อคนที่มีสภาพคล่องการเงินต่ำหรือมีรายจ่ายมากกว่ารายได้จนต้องนำเงินเก็บออกมาใช้และเงินเก็บนั้นหมดไป ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดหนี้สิน ดังนั้น เพื่อให้ทราบว่าค่าใช้จ่ายมาจากส่วนไหนมากที่สุด เราจึงต้องทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

ห้องเรียน:


เปิด

ความหมายและประเภทของรายรับ-รายจ่าย

ระยะเวลา:
22 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2570
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด

ปิด

test by whoami

ระยะเวลา:
27 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด