การวางแผนทางการเงิน

C63001: ทำบัญชีรายรับรายจ่าย รู้ทุกบาท ไม่ขาดซักสตางต์

รายละเอียดของหลักสูตร:

      การทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นการจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงิน ทั้งรายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไป โดยควรบันทึกไว้ทุกวันเพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการเงินว่าในแต่ละวัน แต่ละเดือนคงเหลือเงินหรือไม่ จำนวนเท่าไร และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนได้ ซึ่งการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นพื้นฐานขั้นต้นของการบริหารจัดการเงินต่อไป สามารถนำไปใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองได้ หรือรับรู้ว่ามีการใช้จ่ายที่ผิดปกติขึ้นหรือไม่ เช่น เดือนนี้มียอดค่าอาหารที่สูงขึ้นกว่าเดือนอื่น ๆ ก็จะช่วยให้เราตระหนักได้ว่ามีการใช้เงินในส่วนนี้ที่เกินตัวไป และระมัดระวังในการใช้จ่ายในเดือนถัดไป

ห้องเรียน:


เปิด

ทำบัญชีรายรับรายจ่าย รู้ทุกบาท ไม่ขาดซักสตางต์

ระยะเวลา:
25 ก.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2570
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด