ภัยทางการเงินและอิเล็กทรอนิกส์

A63004: ภัยจากหนี้นอกระบบ

รายละเอียดของหลักสูตร:

เงินกู้นอกระบบคือการกู้ยืมเงินกันเองระหว่างประชาชน โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับหลักฐานการกู้ยืมเงิน “การกู้ยืมเงินนอกระบบจะไม่ได้อยู่ในระบบสถาบันการเงินไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธปท. และกระทรวงการคลัง”  ทำให้ภาครัฐไม่สามารถควบคุมการกู้ยืมในลักษณะนี้ได้ ส่งผลให้หนี้นอกระบบไม่มีกฎเกณฑ์หรือระเบียบที่มีมาตรฐาน ไม่มีการติดตามและควบคุมจากทางราชการ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใช้บริการเงินกู้นอกระบบในรูปแบบต่าง ๆ

ห้องเรียน:


เปิด

ภัยจากหนี้นอกระบบ

ระยะเวลา:
25 ก.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2570
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด